HERO HOBBY KITS

¡Nuevo!

¡Oferta!

AGOTADO

 12,50 €

HERO HOBBY KITS H35001 German PKW Typ Ks2 Schwimmwagen Type 166

¡Nuevo!

¡Oferta!

AGOTADO

 12,50 €

HERO HOBBY KITS H35002 German PKW Typ k 1 Kübelwagen Type 82

¡Nuevo!

¡Oferta!

AGOTADO

 13,90 €

HERO HOBBY KITS H35003 German PKW.K2s Schimmwagen Type 166 (with Canvas & MG34)

¡Nuevo!

¡Oferta!

AGOTADO

 13,90 €

HERO HOBBY KITS H35004 German Kübelwagen Type 82 (Afrika Korps)